Toppmeny

Om kunskapsbanken för kultur och hälsa

Bakgrund

www.kulturochhalsa.org

Denna kunskapsbank togs ursprungligen fram inom ramen för ett treårigt nordiskt samarbetsprojekt 2009-2011 om kultur och hälsa. Projektet fick stöd från Nordiska kulturfonden, Statens kulturråd, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Sjælland, samt av Helse- og omsorgsdepartementet i Norge.

Under år 2014 har kunskapsbanken vidareutvecklats i samband med ett nordiskt kartläggningsprojekt om kultur och hälsa som Region Skåne genomför på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Genom kunskapsbanken vill vi stärka kunskapen om området kultur och hälsa inom forskning, utbildning och praktik och uppmuntra till utbyte av erfarenheter och goda exempel inom och mellan de nordiska länderna, samt internationellt.

Denna introduktionstext finns också översatt på finska, isländska och engelska. Annars är all information och alla länkar på originalspråket. Webbplatsen uppdaterades senast den 21 sept 2014.

Tills vidare ansvarar Region Skåne/Kultur Skåne för kunskapsbanken, men det är än så länge oklart vad som sker med den från och med 2015.

Logga_samverkan_liggande

Kulturens betydelse

Idag råder stor enighet om att kultur och hälsa hör ihop och att kultur har betydelse både för samhället i stort och för den enskilde individen. Många goda exempel finns och den växande forskning som bedrivs visar att konst- och kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa, välbefinnande, snabbare rehabilitering och en känsla av sammanhang och delaktighet.

Andelen äldre blir fler och allt fler människor drabbas av psykisk ohälsa och livsstilssjukdomar orsakade av det moderna samhällets krav och stress. Detta medför ökade påfrestningar för samhället. För att klara denna utmaning och för att kunna bibehålla den nordiska välfärdsmodellen behöver vi nya metoder och nya otraditionella samarbeten.

Samtidigt måste understrykas att denna satsning endast är en del av svaret på frågor om hur  framtidens välfärd kommer att se ut, dock anser vi att perspektiven knutna till kultur och hälsa är mycket relevanta och viktiga.

Mer om kunskapsbanken

Denna kunskapsbank är en databas i form av en strukturerad samling länkar till material som finns tillgängligt på internet. Materialet består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra typer av texter, samt andra medietyper, som filmklipp och radioprogram.

Materialet är fritt åtkomligt utan kostnad, utom i undantagsfall som t.ex vetenskapliga artiklar, eftersom de i många fall endast finns åtkomliga mot betalning. När detta förekommer finner man istället artikelns abstract, dvs en sammanfattning av artikeln, samt en möjlighet att ladda ner hela artikeln mot betalning.

Vi länkar också till recensioner och artiklar om facklitteratur inom området. Syftet är i dessa fall att sprida kännedom om att boken finns utgiven och på vilket förlag. I de fall litteraturen finns fritt tillgänglig i fulltext länkar vi direkt till den.

Databasen innehåller drygt 500 utvalda länkar. Varje länk har en titel, en kort beskrivning och är uppmärkt med en eller flera kategorier, och minst ett ämnesord, som beskriver innehållet.

I databasen finns inga länkar till kommersiella företag som utför tjänster inom området kultur och hälsa. Detta är en medveten avgränsning. Syftet är att fokusera forskning och litteratur inom området, inte att stödja enskilda företag.

* * *

Vi vill göra läsarna uppmärksamma på det faktum att länkarna och deras korta inledande beskrivningar inte är utvalda eller sammanfattade av forskare inom de respektive områdena. Kunskapsbanken är skapad av en informationsspecialist, i samarbete med medarbetare inom kultur- och hälsa-verksamheten på Region Skåne/Kultur Skåne.

Kunskapsbanken har en stor utvecklingspotential där ett samarbete med forskare och experter kan utvecklas.