Toppmeny

| Norge

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap – ISH – NTNU

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap – ISH. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, ISH, jobber tett sammen med Senter for helsefremmende forskning og NTNU Samfunnsforskning. I sin nåværende form ble ISH etablert ved NTNU i 2002 og består av to nært beslektede fagområder: sosialt arbeid og helsevitenskap. Instituttet har et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig fagmiljø med empirisk […]

Läs mer...

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor . I en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ser Jill Loga på sammenhengen mellom frivillighet, kultur og lykke. Rapporten ”Livskvalitet” er en kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel, både på individ- og […]

Läs mer...

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er samarbeidspartner i ”Nettverket musikk og eldre” : Samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre Hovudmål Å samla eit fragmentert fagfelt og å byggja opp ei praksisnær forsking som aukar kompetansen og utviklar musikkterapitilbodet i eldreomsorga.

Läs mer...

Rockebandet som musikkterapeutisk arena

Rockebandet som musikkterapeutisk arena. Forskingsprosjektet ”Rockebandet som musikkterapeutisk arena” har som mål å skaffe ny kunnskap om bruk av rockeband i musikkterapien. Et særlig fokus settes på bruk av rockebandet som arena for rehabiltering i kriminalomsorgen.

Läs mer...

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment – Department of Musicology

Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment – Department of Musicology. This project aims to throw light upon both aesthetic and therapeutic/prophylactic dimensions of musical meaning; the primary objective being to increase our awareness and understanding of the positive powers of music in everyday life, as well as in crisis.

Läs mer...

Voices: A World Forum for Music Therapy

Voices: A World Forum for Music Therapy. Voices (ISSN 1504-1611) is an international journal and online community for music therapy, published by GAMUT, Grieg Academy Music Therapy Research Centre, University of Bergen (Norway) in affiliation with Antioch University (US) and in collaboration with World Federation of Music Therapy. Thanks to sponsors and volunteer academics the […]

Läs mer...

Aktiv omsorg – helsedirektoratet.no

Aktiv omsorg – helsedirektoratet.no. Kultur, aktiviteter og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Omsorgsmeldingen peker på dette som en viktig utfordring og beskriver ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester. På disse sidene finner du noen av de tiltakene som det arbeides med innenfor feltet. Den kulturelle spaserstokken Mat […]

Läs mer...

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no. Stortingsmelding med varighet til 2015, hvor aktiv omsorg har fått en fremtredende plass. Regjeringen vil legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale […]

Läs mer...

Kultur gir bedre helse – NRK Trøndelag – NRK Nyheter

Kultur gir bedre helse – NRK Trøndelag – NRK Nyheter. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) presenterte sine resultater om sammenhengen mellom kultur og helse. Det er liten tvil om at de som engasjerer seg i kulturlivet på et eller annet vis føler at de har bedre helse. Statistikken viser også at de lever lenger.

Läs mer...

FOLK 2

FOLK 2. FOLK2 var et femårig kultur- og helseprosjekt i Nord-Trøndelag hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Selv om FOLK2 er avslutta, vil kultur- og helsearbeidet fortsette i regionen og kommunene. Kultur og helse er en del av kultursatsinga og et  innsatsområde i folkehelsearbeidet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. FOLK2 fortsetter i kommunene […]

Läs mer...

Dørstokkmila – Trondheim kommune

Dørstokkmila – Trondheim kommune. Mange seniorer har behov for ekstra tilrettelegging for å delta i kulturelle aktiviteter – dørstokken kan bli for høy når det gjelder å oppsøke nye arenaer og tilbud, og mange kvier seg også for å delta i kulturelle aktiviteter alene. Den kulturelle dørstokkmila er et tilbud til seniorer som mottar hjemmebaserte tjenester. […]

Läs mer...

Kulturvertene – Trondheim kommune

Kulturvertene – Trondheim kommune. Kulturvertene er seniorkulturs kontaktpersoner for kulturaktiviteter i bydelene, og samarbeider tett med ansatte i helse og velferd, borettslag, frivillige samt lag og organisasjoner i nærmiljøet. Kulturvertene skal bidra til å sikre kontinuitet i det sosiale og kulturelle tilbudet i bydelene, samt øke aktivitetsnivå og frivillighet blant seniorer.

Läs mer...

Den kulturelle spaserstokken – Trondheim kommune

Den kulturelle spaserstokken – Trondheim kommune. Den kulturelle spaserstokken har rundt 250 arrangementer årlig på ulike arenaer rundt i byen. I tillegg har vi tilbud om dans, teater, kor og musikkopplæring for seniorer! Se i venstremenyen for mer informasjon om tilbudene! I 2006 ble Den kulturelle spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og […]

Läs mer...

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune. Prosjektene innenfor Kultur og helse jobber for at alle innbyggere skal ha tilgang til sosiale aktiviteter og kulturtilbud. Kultur er et viktig helsefremmende virkemiddel, samtidig som det er viktig at kulturtilbud er tilgjengelig for alle gjennom hele livsløpet. Trondheim er en pionerkommune innen fagfeltet, og målsonen jobber […]

Läs mer...

Stiftelsen Termik

Stiftelsen Termik TERMIK har hospice-filosofien som grunnlagstenkning. Hospice-filosofien handler mye om å legge liv til de dagene som er igjen. Begrepet “hospice” har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende. Det vil si tilbud som […]

Läs mer...

Norsk kulturforum

Norsk kulturforum. Norsk kulturforum er et landsomfattende faglig forum som arbeider for å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. Medlemmene er kommuner, fylkeskommuner, og offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner.

Läs mer...

Nature Culture Health International

Nature Culture Health International The aim of this conference is to focus on environmental, climatic and cultural changes that threaten the Public’s Health today. This event will analyze the importance of forests for people on our planet. Subthemes like vocational rehabilitation in nature, recreation, physical activity, well-being and out-door life (friluftsliv), farming for health etc […]

Läs mer...

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre. Stiftelsen Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen. Stiftelsen er trosmessig og partipolitisk nøytral og jobber innenfor tre hovedområder; Frivillighet, Utdanning og Tjenesteutvikling. Stiftelsen Livsglede for Eldre har ansvar for den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem

Läs mer...

Kraftverkprosjekt.com – Kunst, kultur og psykisk helse

Kraftverkprosjekt.com – Kunst, kultur og psykisk helse Kkph tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseplager – fokuserer på menneskers interesser, ressurser og engasjement. Kkph engasjerer kunstnere i arbeid for og sammen med mennesker med psykiske helseplager. Kkph er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke og Byrådsavdeling for sosial, bolig […]

Läs mer...

Mænd har godt af at gå på museum – Politiken.dk

Mænd har godt af at gå på museum – Politiken.dk. Danska Politiken uppmärksammar en norsk studie som visar att kulturellt utåtriktade människor bedömer sin hälsa och livskvalitet högre än människor som aldrig deltar i kulturella aktiviteter. Män känner större tillfredsställelse i livet och bättre hälsa om de regelbundet kommer ut och får en upplevelse i […]

Läs mer...

Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study

Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study En forskningsrapport, vars abstract finns här. Syftet med studien var att analysera sambandet mellan kulturell aktivitet och upplevd hälsa, ångest, depression och tillfredsställelse med livet.

Läs mer...

Stiftelsen NaKuHel Asker

Stiftelsen NaKuHel Asker NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur og Helse. Stiftelsen NaKuHel ble etablert i 1994 etter initiativ fra prof. dr.med. Gunnar Tellnes ved Universitetet i Oslo. Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet. Det er […]

Läs mer...

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter

Kultur, Media och Synlighet – Nordens Välfärdscenter. Denna skrift är ett av resultaten av ett nordiskt projekt vars syfte var att sprida nordiska exempel på hur personer med funktionsnedsättning kunna få bättre tillgång till kultur och medier. Man kan även ta del av hur detta har påverkat dem. I häftet finns bland annat presentation av forskning, goda exempel, samt […]

Läs mer...

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011 Kultur för livet 2011 är en nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet – forskning, praxis och dialog som hålls i Malmö 6-7 oktober 2011. Konferensens syfte är att förmedla kunskap och inbjuda till dialog om forskning och praxis inom området kultur, hälsa och […]

Läs mer...

ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden

ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden Föreningen ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden grundades 2005 i samband med Nordens första internationella symposium ”Storytelling as a Healing Art”. 118 personer från drygt 20 länder utbytte då erfarenheter om hur muntligt berättande kan verka hjälpande och förlösande i olika sammanhang i livet. Föreningens […]

Läs mer...

Kultur för livet : kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan

Kultur för livet : kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan. Denna skrift är en sammanfattning av presentationer som framfördes i samband med konferensen Kultur för livet, den 3-5 oktober 2007 i Lund. Konferensens avsikt var att visa på bredden i begreppet kultur, både för unga och gamla, friska och sjuka. I skriften lyfts fram […]

Läs mer...