Toppmeny

| Verksamhet och projekt

Utredning av projekten för välfärdstjänster inom Österbottens konstkommission

Utredning av projekten för välfärdstjänster inom Österbottens konstkommission Under 2010 tilldelades Österbottens konstkommission 76 920 euro av Undervisnings- och kulturministeriets anslag till de regionala konstkommissionerna inom ramen för Undervisningsministeriets program Kultur ger hälsa och välfärd 2010–2014. Syftet med programmet är att främja välfärden och hälsan med hjälp av kultur och konst och att öka delaktigheten […]

Läs mer...

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman puitteissa monialainen joukko toimijoita on ryhtynyt tuumasta toimeen. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella on oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan kulttuurin vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden […]

Läs mer...

Art Goes Work

Art Goes Work. Projektet medverkar till att etablera konstnärer på arbetsplatser. En konstnär på arbetsplatsen ger en möjlighet att förbättra kommunikationen, samarbetet, hälsan, ledarskapet, med andra ord direkt eller indirekt också resultatet. En konstnär på arbetsplatsen stimulerar till nytänkande och förändring; innovationsprocesserna stärks och styrks och personalens intresse för kompetensutveckling stimuleras.

Läs mer...

Projektet bildverkstad med flyktingbarn från Kosovo

Projektet bildverkstad med flyktingbarn från Kosovo. Boken beskriver ett samverkansprojekt mellan Säffle kommun och Folkhälsan i Värmland år 2000. Projektet ville ge ett antal flyktingbarn möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser i grupp genom att skapa egna bilder. Resultatet visade att många av barnens symptom mildrades. Det är dock inte möjligt att dra några entydiga […]

Läs mer...

Helse og kultur : Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur som helsefremmende virkemiddel

Helse og kultur : Prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur som helsefremmende virkemiddel. NIBR prosjektrapport 2000:11, Bergljot Baklien og Yngve Carlsson, Norsk institutt for by- og regionforskning. Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan […]

Läs mer...

Forskning för ett bättre liv

Forskning för ett bättre liv. I propositionen ”Forskning för ett bättre liv” (prop. 2004/05:80) anser regeringen att ”forskningen inom området kultur och hälsa bör stärkas och områdets metod och teoribildning bör utvecklas i syfte att nå en vetenskaplig grund som kan stärka kunskapen om kulturens betydelse för folkhälsan”. I enlighet med detta föreslår regeringen att […]

Läs mer...

Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan

Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan. Riksdagen fattade i april 2003 beslut om ett övergripande folkhälsomål: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I bilagedel B s. 435 i Statens offentliga utredningar (SOU), 2000:91, från Socialdepartementet, Betänkande från Nationella folkhälsokommittén, kan du läsa om prioriterade […]

Läs mer...

Läkartidningen – Skönlitteraturen en genväg till den motsägelsefulla människan

Läkartidningen – Skönlitteraturen en genväg till den motsägelsefulla människan. Det gäller att rätt förstå patientens problem. Litteraturen visar oss det säregna och kan därigenom hjälpa oss att utveckla blicken för den enskilde. Detta påpekar artikelförfattaren Christer Pettersson och ger exempel på skönlitterära författare vars texter kan bidra till att utveckla läkarrollen i zonen mellan vetenskaplig […]

Läs mer...

Läkartidningen – Sömnapnéer kan tränas bort med musik

Sömnapnéer kan tränas bort med musik Symtomgivande sömnapnéer är vanliga hos män. De påverkar livskvaliteten (och samlivet) och ökar dessutom risken för hjärt–kärlsjukdom. Den hittills effektivaste behandlingsmetoden med övertrycksandning (CPAP) lämpar sig bara för de svåraste fallen. Fler metoder behöver därför utvecklas. En kontrollgrupp av män som fick instrumentlektioner i didgeridoo under fyra månader förbättrades […]

Läs mer...

Läkartidningen – Personliga tolkningar av Rembrandts måleri

Läkartidningen – Personliga tolkningar av Rembrandts måleri För många med funktionshinder kan ett liv i passivitet vara det enda som bjuds, eftersom de ofta lever utanför samhällets möjligheter till arbete och etablering. Artikeln visar några exempel på hur förståndshandikappade, varav många saknar ett talspråk – via bildkonsten och det egna skapandet kan uttrycka tankar och […]

Läs mer...

Läkartidningen – Musik förbättrar återhämtningen efter stroke

Läkartidningen – Musik förbättrar återhämtningen efter stroke. En finländsk studie presenterad i tidskriften Brain visar att musiklyssnande kan ha gynnsamma effekter när det gäller återhämtning efter stroke. Studien omfattar 54 patienter som samtliga drabbats av en stroke i arteria cerebri media på höger eller vänster sida. Majoriteten av patienterna drabbades av motoriska och kognitiva restsymtom […]

Läs mer...

Läkartidningen – Musik som premedicinering

Läkartidningen – Musik som premedicinering. Patienter som just ska genomgå kirurgi blir ofta nervösa och oroliga. Anestesiläkaren ordinerar i regel ett oralt eller parenteralt anxiolytiskt läkemedel för att lindra sådana besvär, s k premedicinering. Men andra metoder kanske kan fungera lika bra. På operationsavdelningen på Södertälje sjukhus jämfördes effekten av vilsam musik med oralt mid­azolam, ett […]

Läs mer...

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er samarbeidspartner i ”Nettverket musikk og eldre” : Samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre Hovudmål Å samla eit fragmentert fagfelt og å byggja opp ei praksisnær forsking som aukar kompetansen og utviklar musikkterapitilbodet i eldreomsorga.

Läs mer...

Aktiv omsorg – helsedirektoratet.no

Aktiv omsorg – helsedirektoratet.no. Kultur, aktiviteter og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Omsorgsmeldingen peker på dette som en viktig utfordring og beskriver ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester. På disse sidene finner du noen av de tiltakene som det arbeides med innenfor feltet. Den kulturelle spaserstokken Mat […]

Läs mer...

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no. Stortingsmelding med varighet til 2015, hvor aktiv omsorg har fått en fremtredende plass. Regjeringen vil legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale […]

Läs mer...

Kultur på recept – Region Skåne

Kultur på recept – Region Skåne. Satsningen Kultur på recept var ett initiativ från regeringen. Pilotprojektet är nu avslutat och projektrapporten och utvärderingen har lämnats över till regeringen för vidare utredning och ställningstagande. Här kan du ladda ner den slutgiltiga rapporten och redovisningen som skickades till de berörda departementen sommaren 2011.

Läs mer...

FOLK 2

FOLK 2. FOLK2 var et femårig kultur- og helseprosjekt i Nord-Trøndelag hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Selv om FOLK2 er avslutta, vil kultur- og helsearbeidet fortsette i regionen og kommunene. Kultur og helse er en del av kultursatsinga og et  innsatsområde i folkehelsearbeidet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. FOLK2 fortsetter i kommunene […]

Läs mer...

Dørstokkmila – Trondheim kommune

Dørstokkmila – Trondheim kommune. Mange seniorer har behov for ekstra tilrettelegging for å delta i kulturelle aktiviteter – dørstokken kan bli for høy når det gjelder å oppsøke nye arenaer og tilbud, og mange kvier seg også for å delta i kulturelle aktiviteter alene. Den kulturelle dørstokkmila er et tilbud til seniorer som mottar hjemmebaserte tjenester. […]

Läs mer...

Velvære- og erindringsvogn – Trondheim kommune

Velvære- og erindringsvogn – Trondheim kommune. Kulturenheten har utviklet en velvære- og erindringsvogn som skal ambulere mellom ulike helse- og velferdsenter, dag/eldresenter, sykehjem, omsorgsboliger og andre arenaer der seniorer møtes. Vognen er i utgangspunktet tiltenkt de svakeste eldre enkeltvis eller i små grupper, og er fylt opp med utstyr og tilbud som vi håper skal gi gode […]

Läs mer...

Kulturvertene – Trondheim kommune

Kulturvertene – Trondheim kommune. Kulturvertene er seniorkulturs kontaktpersoner for kulturaktiviteter i bydelene, og samarbeider tett med ansatte i helse og velferd, borettslag, frivillige samt lag og organisasjoner i nærmiljøet. Kulturvertene skal bidra til å sikre kontinuitet i det sosiale og kulturelle tilbudet i bydelene, samt øke aktivitetsnivå og frivillighet blant seniorer.

Läs mer...

Den kulturelle spaserstokken – Trondheim kommune

Den kulturelle spaserstokken – Trondheim kommune. Den kulturelle spaserstokken har rundt 250 arrangementer årlig på ulike arenaer rundt i byen. I tillegg har vi tilbud om dans, teater, kor og musikkopplæring for seniorer! Se i venstremenyen for mer informasjon om tilbudene! I 2006 ble Den kulturelle spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og […]

Läs mer...

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune. Prosjektene innenfor Kultur og helse jobber for at alle innbyggere skal ha tilgang til sosiale aktiviteter og kulturtilbud. Kultur er et viktig helsefremmende virkemiddel, samtidig som det er viktig at kulturtilbud er tilgjengelig for alle gjennom hele livsløpet. Trondheim er en pionerkommune innen fagfeltet, og målsonen jobber […]

Läs mer...

Speldags – Göteborgs Stad

Speldags – Göteborgs Stad. Göteborgs Stads uppsökande kulturprogram för äldre – Speldags – bokar artister som uppträder i form av dans, musik, sång, teater och uppläsningar på olika platser i Göteborg. Deras artister besöker bland annat äldreboenden, träffpunkter och vårdavdelningar.

Läs mer...