Toppmeny

Forskning för ett bättre liv

Forskning för ett bättre liv.

I propositionen ”Forskning för ett bättre liv” (prop. 2004/05:80) anser regeringen att ”forskningen inom området kultur och hälsa bör stärkas och områdets metod och teoribildning bör utvecklas i syfte att nå en vetenskaplig grund som kan stärka kunskapen om kulturens betydelse för folkhälsan”.

I enlighet med detta föreslår regeringen att 5 miljoner kr avsätts 2006 för forskning om kultur och hälsa.

, , ,