Toppmeny

| Verksamhet och projekt

Utvärdering av de verksamheter som har fått stöd inom Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre

Utvärdering av de verksamheter som har fått stöd inom Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre I denna rapport sammanfattas utvärderarens arbete och slutsatser av utvärderingen av Kultur för äldre. Utvärderaren har besökt de fem projekt som valts ut för fallstudier och genomfört uppemot 70 intervjuer. Ladda ner rapporten. Statens Kulturråd i Sverige står bakom rapporten.

Läs mer...

Helsedirektoratet – Omsorgsplan 2015 og stortingsmelding nr. 25 – Mestring, muligheter og mening

Helsedirektoratet – Omsorgsplan 2015 og stortingsmelding nr. 25 – Mestring, muligheter og mening. Helsedirektoratet skal sikre regjeringens særskilte fokus på omsorgssektoren gjennom oppfølging av Omsorgsplan 2015, hvor aktiv omsorg har fått en fremtredende plass. Planen skal følges opp innenfor direktoratets sentrale virksomhetsområder og tverrgående satsingsområder og er organisert i tre delprosjekt; Demensplan, Kompetanseløftet og Investeringstilskudd. […]

Läs mer...

Den kulturelle spaserstokken – regjeringen.no

Den kulturelle spaserstokken – regjeringen.no. I statsbudsjettet for 2007 ble det bevilget 10 millioner kroner til prosjektet Den kulturelle spaserstokken. I 2008 ble det satt av 15 millioner kroner, slik at det over to år gis til sammen 25 millioner til ulike utviklingsprosjekter. Målet med Den kulturelle spaserstokken er: å sørge for profesjonell kunst- og […]

Läs mer...

Félag eldri borgara

Félag eldri borgara. Nú eru félagsmenn um 8.500 manns og alltaf að bætast inn nýir félagar. Það liggur í augum uppi að svo fjölmennt félag þarf þróttmikið félagsstarf, enda eiga allir sem koma inn í félagið að geta fundið tómstundaiðju og menningarstarf við sitt hæfi. Hér er dagskrá félagsstarfs vetur til útprentunar.

Läs mer...

Lust Till Livet

Lust Till Livet Boken ”Lust till livet” beskriver värdegrunden och den praktiska vardagen på Tre Stiftelsers äldrebonde som bedriver en vård och omsorg av äldre och funktionshindrade som väcker allt mer nationell och internationell uppmärksamhet. De äldre äter gott, trivs och stimuleras av verksamheter som utgår från deras egna förutsättningar. Personalen är engagerad, har tid […]

Läs mer...

Läskraft! – högläsning för personer med demens. Ett projekt för ökad stimulans och livskvalitet i vardagen

Läskraft! – högläsning för personer med demens. Ett projekt för ökad stimulans och livskvalitet i vardagen. Vårdalinstitutet beskriver på sin webbplats projektet Läskraft: ”Allmänna Arvsfonden har beviljat pengar till ett projekt som ska inspirera frivilliga och anhöriga till högläsning av lättlästa böcker och nyheter för personer med demens på äldreboenden, i dagverksamhet och även för […]

Läs mer...

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

Musikk og eldre – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er samarbeidspartner i ”Nettverket musikk og eldre” : Samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre Hovudmål Å samla eit fragmentert fagfelt og å byggja opp ei praksisnær forsking som aukar kompetansen og utviklar musikkterapitilbodet i eldreomsorga.

Läs mer...

Aktiv omsorg – helsedirektoratet.no

Aktiv omsorg – helsedirektoratet.no. Kultur, aktiviteter og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Omsorgsmeldingen peker på dette som en viktig utfordring og beskriver ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester. På disse sidene finner du noen av de tiltakene som det arbeides med innenfor feltet. Den kulturelle spaserstokken Mat […]

Läs mer...

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no

Stortingsmelding nr. 25 Mestring, muligheter og mening. 10; Aktiv omsorg – regjeringen.no. Stortingsmelding med varighet til 2015, hvor aktiv omsorg har fått en fremtredende plass. Regjeringen vil legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale […]

Läs mer...

Dørstokkmila – Trondheim kommune

Dørstokkmila – Trondheim kommune. Mange seniorer har behov for ekstra tilrettelegging for å delta i kulturelle aktiviteter – dørstokken kan bli for høy når det gjelder å oppsøke nye arenaer og tilbud, og mange kvier seg også for å delta i kulturelle aktiviteter alene. Den kulturelle dørstokkmila er et tilbud til seniorer som mottar hjemmebaserte tjenester. […]

Läs mer...

Velvære- og erindringsvogn – Trondheim kommune

Velvære- og erindringsvogn – Trondheim kommune. Kulturenheten har utviklet en velvære- og erindringsvogn som skal ambulere mellom ulike helse- og velferdsenter, dag/eldresenter, sykehjem, omsorgsboliger og andre arenaer der seniorer møtes. Vognen er i utgangspunktet tiltenkt de svakeste eldre enkeltvis eller i små grupper, og er fylt opp med utstyr og tilbud som vi håper skal gi gode […]

Läs mer...

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune

Kultur og helse – Seniorkultur – Trondheim kommune. Prosjektene innenfor Kultur og helse jobber for at alle innbyggere skal ha tilgang til sosiale aktiviteter og kulturtilbud. Kultur er et viktig helsefremmende virkemiddel, samtidig som det er viktig at kulturtilbud er tilgjengelig for alle gjennom hele livsløpet. Trondheim er en pionerkommune innen fagfeltet, og målsonen jobber […]

Läs mer...

Speldags – Göteborgs Stad

Speldags – Göteborgs Stad. Göteborgs Stads uppsökande kulturprogram för äldre – Speldags – bokar artister som uppträder i form av dans, musik, sång, teater och uppläsningar på olika platser i Göteborg. Deras artister besöker bland annat äldreboenden, träffpunkter och vårdavdelningar.

Läs mer...

Hälsosamt åldrande – Guide för att göra lokal rapportering om äldres hälsa

Hälsosamt åldrande – Guide för att göra lokal rapportering om äldres hälsa För att underlätta spridning och information till politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer fyller en äldrehälsoprofil en funktion genom att belysa nuläget; och peka på vad som kan behöva utvecklas för att åldrandet skall bli en hälsosam period i livet. Med hjälp av denna guide […]

Läs mer...

Kvalitetsutveckling genom stärkande kultur 2008 – Landstinget i Jönköpings län

Kvalitetsutveckling genom stärkande kultur 2008 – Jönköpings län. Projektet ”Stärkande kultur” pågick i Jönköpings län under 2004–2007 och vände sig till psykiskt och fysiskt funktionshindrade personer i åldrarna 20–65 år och till människor som vårdades i livets slutskede (palliativ vård). Målet var att öka livskvaliteten hos målgruppen. 2008 hölls Symposiet ”Kvalitetsutveckling genom stärkande kultur” för […]

Läs mer...

Centrum För Lättläst – Projekt Läskraft!

Centrum För Lättläst – Projekt Läskraft!. Demensvården måste få ett bättre innehåll. De anhöriga klagar över att vården ofta består av passiv väntan, säger Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet. Därför satsar Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek på projektet Läskraft.

Läs mer...

Kultur och hälsa – Statens Kulturråd

Kultur och hälsa – Statens Kulturråd Kulturrådet i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sin utåtriktade information om pågående arbete inom området kultur och hälsa. Det innebär bl. a. att tillgängliggöra goda exempel och nya arbetsmetoder, i synnerhet inom sjukvård och äldreomsorg. Här hittar du information om Kulturrådets strategi för arbetet med kultur […]

Läs mer...